1. SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS
Šios naudojimo sąlygos yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, sudarytas tarp jūsų asmeniškai arba juridinio asmens vardu (toliau - jūs) ir UAB "Advano" (toliau - UAB "Advano").Įmonė," "mes," "mus," arba "mūsų"), susijusią su jūsų prieiga prie Svetainės ir jos naudojimu. https://www.advano.eu svetainėje, taip pat bet kurioje kitoje žiniasklaidos formoje, žiniasklaidos kanale, mobiliojoje svetainėje ar mobiliojoje programėlėje, susijusioje, susietoje ar kitaip su ja susietoje (toliau kartu - "Svetainė"). Esame registruoti Lietuvoje, mūsų buveinė yra Vilniuje. Jūs sutinkate, kad lankydamiesi Svetainėje perskaitėte, supratote ir sutikote laikytis visų šių Naudojimo sąlygų. JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGOMIS, JUMS AIŠKIAI DRAUDŽIAMA NAUDOTIS SVETAINE IR PRIVALOTE NEDELSIANT NUTRAUKTI NAUDOJIMĄSI JA.
Papildomos sąlygos ar dokumentai, kurie kartais gali būti skelbiami Svetainėje, aiškiai įtraukiami į šį dokumentą pateikiant nuorodą. Pasiliekame teisę savo nuožiūra kartais keisti ar modifikuoti šias Naudojimosi sąlygas. Apie bet kokius pakeitimus jus įspėsime atnaujindami šių Naudojimo sąlygų "Paskutinio atnaujinimo" datą, o jūs atsisakote bet kokios teisės gauti konkretų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą. Įsitikinkite, kad kiekvieną kartą naudodamiesi mūsų Svetaine pasitikrinate taikomas Sąlygas, kad suprastumėte, kurios Sąlygos taikomos. Jums bus taikomi ir bus laikoma, kad jūs susipažinote ir sutikote su bet kokių patikslintų Naudojimo sąlygų pakeitimais, jei toliau naudositės Svetaine po to, kai tokios patikslintos Naudojimo sąlygos bus paskelbtos.
Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kurioje toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar kitiems teisės aktams arba kurioje mums būtų taikomi bet kokie registracijos reikalavimai tokioje jurisdikcijoje ar šalyje. Todėl asmenys, kurie nusprendžia pasiekti Svetainę iš kitų vietovių, tai daro savo iniciatyva ir tik jie patys atsako už vietos įstatymų laikymąsi, jei ir kiek vietos įstatymai yra taikomi.
Svetainė nėra pritaikyta laikytis konkrečios pramonės šakos teisės aktų (Sveikatos draudimo perkeliamumo ir atskaitomybės akto (HIPAA), Federalinio informacijos saugumo valdymo akto (FISMA) ir t. t.), todėl jei jūsų sąveikai būtų taikomi tokie įstatymai, šia svetaine naudotis negalite. Negalite naudotis Svetaine taip, kad būtų pažeistas Gramm-Leach-Bliley įstatymas (GLBA).
Visi naudotojai, kurie pagal jurisdikciją, kurioje gyvena, yra nepilnamečiai (paprastai jaunesni nei 18 metų), turi turėti tėvų arba globėjų leidimą naudotis Svetaine ir būti jų tiesiogiai prižiūrimi. Jei esate nepilnametis, prieš pradėdami naudotis Svetaine, turite paprašyti savo tėvų arba globėjų perskaityti ir sutikti su šiomis naudojimo sąlygomis.

2. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
Jei nenurodyta kitaip, Svetainė yra mūsų nuosavybė, o visas Svetainėje esantis pirminis kodas, duomenų bazės, funkcijos, programinė įranga, svetainės dizainas, garso ir vaizdo įrašai, tekstai, nuotraukos ir grafika (toliau kartu - "Turinys") ir joje esantys prekių ženklai, paslaugų ženklai ir logotipai (toliau - "Ženklai") priklauso mums arba yra mūsų kontroliuojami, arba mums licencijuoti, ir yra saugomi autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų bei įvairių kitų intelektinės nuosavybės teisių ir nesąžiningos konkurencijos įstatymų Jungtinėse Amerikos Valstijose, tarptautinių autorių teisių įstatymų ir tarptautinių konvencijų. Turinys ir Ženklai Svetainėje pateikiami "Tokie, kokie yra", tik jūsų informacijai ir asmeniniam naudojimui. Išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šiose naudojimo sąlygose, be mūsų aiškaus išankstinio raštiško leidimo jokia Svetainės dalis ir joks Turinys ar Ženklai negali būti kopijuojami, atgaminami, kaupiami, pakartotinai skelbiami, įkeliami, skelbiami, viešai rodomi, koduojami, verčiami, perduodami, platinami, parduodami, licencijuojami ar kitaip naudojami bet kokiais komerciniais tikslais.
Jei turite teisę naudotis Svetaine, jums suteikiama ribota licencija naudotis Svetaine ir atsisiųsti arba atsispausdinti bet kurios Turinio dalies, prie kurios tinkamai gavote prieigą, kopiją tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui. Mes pasiliekame visas jums aiškiai nesuteiktas teises į Svetainę, Turinį ir Ženklus.

3. NAUDOTOJŲ ATVAIZDAI
Naudodamiesi Svetaine, jūs patvirtinate ir garantuojate, kad: Jūs patvirtinate, kad (1) turite teisinį veiksnumą ir sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų; (2) nesate nepilnametis jurisdikcijoje, kurioje gyvenate, arba, jei esate nepilnametis, esate gavęs tėvų leidimą naudotis Svetaine; (3) neprisijungsite prie Svetainės automatinėmis ar nežmogiškomis priemonėmis - botais, skripteliais ar kitais būdais; (4) nenaudosite Svetainės jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais; ir (5) naudodamiesi Svetaine nepažeisite jokių galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų.
Jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją, turime teisę sustabdyti arba panaikinti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio dabartinio ar būsimo Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimo.

4. DRAUDŽIAMA VEIKLA
Negalite pasiekti ar naudoti Svetainės jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriais mes suteikiame galimybę naudotis Svetaine. Svetainės negalima naudoti jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kuriuos mes konkrečiai patvirtinome ar patvirtinome.
Būdami Svetainės naudotojas, jūs sutinkate:

 • sistemingai rinkti duomenis ar kitą turinį iš Svetainės, kad tiesiogiai ar netiesiogiai sukurtumėte ar sudarytumėte rinkinį, kompiliaciją, duomenų bazę ar katalogą be mūsų raštiško leidimo.
 • apgaudinėti, sukčiauti ar klaidinti mus ir kitus naudotojus, ypač bandant sužinoti jautrią paskyros informaciją, pavyzdžiui, naudotojo slaptažodžius.
 • apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su saugumu susijusioms Svetainės funkcijoms, įskaitant funkcijas, kurios užkerta kelią bet kokio Turinio naudojimui ar kopijavimui arba apriboja jo naudojimą ar kopijavimą arba nustato Svetainės ir (arba) joje esančio Turinio naudojimo apribojimus.
 • menkinti, juodinti ar kitaip kenkti, mūsų nuomone, mums ir (arba) Svetainei.
 • Naudoti bet kokią iš Svetainės gautą informaciją siekiant priekabiauti, įžeidinėti ar kenkti kitam asmeniui.
 • netinkamai naudotis mūsų paramos paslaugomis arba teikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.
 • Naudoti Svetainę nesilaikant jokių galiojančių įstatymų ar taisyklių.
 • neleistinai įrėminti Svetainę arba pateikti nuorodas į ją.
 • Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant pernelyg didelį didžiųjų raidžių naudojimą ir nepageidaujamų laiškų siuntimą (nuolatinį pasikartojančio teksto skelbimą), kuri trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis Svetaine ir mėgautis ja arba keičia, blogina, trikdo, keičia ar trukdo naudotis Svetaine, jos savybėmis, funkcijomis, veikimu ar priežiūra.
 • Naudotis bet kokiomis automatizuotomis sistemos priemonėmis, pavyzdžiui, siųsti komentarus ar žinutes naudojant skriptus arba naudojant duomenų gavybos, robotų ar panašias duomenų rinkimo ir išgavimo priemones.
 • ištrinti autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių pranešimą iš bet kokio Turinio.
 • bandyti apsimesti kitu naudotoju ar asmeniu arba naudoti kito naudotojo naudotojo vardą.
 • Įkelti ar perduoti (arba bandyti įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo ar perdavimo mechanizmas, įskaitant, bet neapsiribojant, aiškius grafikos mainų formatus ("gif"), 1×1 pikselius, žiniatinklio klaidas, slapukus ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus "šnipinėjimo programine įranga", "pasyviais rinkimo mechanizmais" arba "pcms").
 • trukdyti, trikdyti ar sudaryti nepagrįstą naštą Svetainei arba prie Svetainės prijungtiems tinklams ar paslaugoms.
 • priekabiauti, erzinti, gąsdinti ar grasinti bet kuriam iš mūsų darbuotojų ar agentų, kurie teikia jums bet kurią Svetainės dalį.
 • Bandyti apeiti bet kokias Svetainės priemones, skirtas užkirsti kelią prieigai prie Svetainės ar bet kurios jos dalies arba ją apriboti.
 • kopijuoti ar pritaikyti Svetainės programinę įrangą, įskaitant, bet neapsiribojant, Flash, PHP, HTML, JavaScript ar kitą kodą.
 • Išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, neiššifruoti, nedekompiliuoti, neišardyti ir nepradėti kurti atvirkštinės inžinerijos bet kokios programinės įrangos, kuri sudaro Svetainę arba bet kokiu būdu yra jos dalis.
 • Išskyrus atvejus, kai tai gali būti standartinės paieškos sistemos ar interneto naršyklės naudojimo rezultatas, nenaudoti, nepaleisti, nesukurti ar neplatinti jokios automatizuotos sistemos, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį vorą, robotą, sukčiavimo įrankį, grandiklį ar neprisijungusį skaitytuvą, kuris pasiekia Svetainę, arba nenaudoti ar nepaleisti jokio neautorizuoto scenarijaus ar kitos programinės įrangos.
 • Naudoti pirkimo agentą arba pirkimo tarpininką pirkiniams Svetainėje atlikti.
 • neleistinai naudotis Svetaine, įskaitant naudotojų vardų ir (arba) el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus, arba naudotojų paskyrų kūrimą automatizuotomis priemonėmis ar prisidengiant melagingais duomenimis.
 • Naudoti Svetainę siekiant konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti Svetainę ir (arba) Turinį bet kokiai pajamas generuojančiai veiklai ar komercinei įmonei.

5. NAUDOTOJŲ SUKURTI ĮNAŠAI
Svetainė nesiūlo naudotojams pateikti ar skelbti turinio. Mes galime suteikti jums galimybę kurti, pateikti, skelbti, rodyti, perduoti, atlikti, skelbti, platinti ar transliuoti turinį ir medžiagą mums arba Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, rašinius, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, komentarus, pasiūlymus, asmeninę informaciją ar kitą medžiagą (toliau kartu - "Įnašai"). Įnašus gali matyti kiti Svetainės naudotojai ir trečiųjų šalių svetainės. Todėl bet kokie jūsų perduoti Įnašai gali būti tvarkomi pagal Svetainės privatumo politiką. Kurdami ar pateikdami bet kokius Įnašus, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

 • Jūsų Įnašų kūrimas, platinimas, perdavimas, viešas rodymas ar atlikimas, prieiga prie jų, atsisiuntimas ar kopijavimas nepažeidžia ir nepažeis jokios trečiosios šalies nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teisių, patentų, prekių ženklų, komercinių paslapčių ar moralinių teisių.
 • Jūs esate kūrėjas ir savininkas arba turite reikiamas licencijas, teises, sutikimus, išleidimus ir leidimus naudoti ir leisti mums, Svetainei ir kitiems Svetainės naudotojams naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Naudojimo sąlygose numatytu būdu.
 • Turite raštišką kiekvieno jūsų Įnašuose esančio identifikuojamo asmens sutikimą, leidimą ir (arba) leidimą naudoti kiekvieno tokio identifikuojamo asmens vardą ar atvaizdą, kad būtų galima įtraukti ir naudoti jūsų Įnašus bet kokiu Svetainėje ir šiose Naudojimo sąlygose numatytu būdu.
 • Jūsų Įnašai nėra melagingi, netikslūs ar klaidinantys.
 • Jūsų Įnašai nėra neprašyta ar neleistina reklama, reklaminė medžiaga, piramidinės schemos, grandininiai laiškai, nepageidaujami elektroniniai laiškai, masinis siuntinėjimas ar kitokio pobūdžio prašymai.
 • Jūsų Įnašai nėra nepadorūs, nepadorūs, nepadorūs, nepadorūs, nešvankūs, smurtiniai, priekabūs, šmeižikiški, šmeižikiški ar kitaip nepriimtini (mūsų nuomone).
 • Jūsų įrašuose niekas nėra išjuokiamas, pašiepiamas, menkinamas, gąsdinamas ar įžeidinėjamas.
 • Jūsų Įnašai nenaudojami priekabiauti ar grasinti (teisine šių sąvokų prasme) kitiems asmenims ir skatinti smurtą prieš konkretų asmenį ar žmonių grupę.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, taisyklių ar reglamentų.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisių.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių galiojančių įstatymų, susijusių su vaikų pornografija ar kitaip skirtų nepilnamečių sveikatai ar gerovei apsaugoti.
 • Jūsų Įnašuose negali būti įžeidžiančių komentarų, susijusių su rase, nacionaline kilme, lytimi, lytine orientacija ar fizine negalia.
 • Jūsų Įnašai nepažeidžia jokių kitų šių Naudojimo sąlygų nuostatų arba taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų, taip pat nepateikia nuorodų į medžiagą, kuri pažeidžia šias Naudojimo sąlygas.

Bet koks naudojimasis Svetaine pažeidžiant tai, kas išdėstyta pirmiau, pažeidžia šias Naudojimo sąlygas ir, be kita ko, gali lemti jūsų teisių naudotis Svetaine nutraukimą arba sustabdymą.

6. ĮMOKŲ LICENCIJA
Jūs ir Svetainė sutinkate, kad mes galime pasiekti, saugoti, tvarkyti ir naudoti bet kokią jūsų pateiktą informaciją ir asmens duomenis laikydamiesi Privatumo politikos sąlygų ir jūsų pasirinkimų (įskaitant nustatymus).
Pateikdami pasiūlymus ar kitus atsiliepimus apie Svetainę, sutinkate, kad mes galime naudoti ir dalytis tokiais atsiliepimais bet kokiu tikslu, nemokėdami jums kompensacijos.
Mes neturime jokių teisių į jūsų Įnašus. Jūs išlaikote visišką nuosavybės teisę į visus savo Įrašus ir bet kokias intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises, susijusias su jūsų Įrašais. Mes nesame atsakingi už jokius jūsų Įnašuose esančius teiginius ar pareiškimus, kuriuos pateikiate bet kurioje Svetainės srityje. Tik jūs atsakote už savo Įnašus Svetainėje ir aiškiai sutinkate atleisti mus nuo bet kokios atsakomybės bei susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš mus dėl jūsų Įnašų.

7. SUBMISIJOS
Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokie jūsų mums pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita su Svetaine susijusi informacija ("Pateikta informacija") yra nekonfidencialūs ir tampa mūsų nuosavybe. Mums priklauso išimtinės teisės, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir mes turime teisę neribotai naudoti ir platinti šiuos Pateiktus duomenis bet kokiu teisėtu tikslu, komerciniu ar kitu, be jokio patvirtinimo ar kompensacijos jums. Jūs atsisakote visų moralinių teisių į bet kokius tokius Pateiktus duomenis ir garantuojate, kad visi tokie Pateikti duomenys yra jūsų originalas arba kad turite teisę pateikti tokius Pateiktus duomenis. Jūs sutinkate, kad neturėsite jokių regreso teisių į mus dėl bet kokio tariamo ar faktinio jūsų Pateiktų duomenų nuosavybės teisių pažeidimo ar neteisėto pasisavinimo.

8. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS IR TURINYS
Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines (toliau - trečiųjų šalių svetainės), taip pat straipsnių, nuotraukų, teksto, grafikos, paveikslėlių, dizaino, muzikos, garso, vaizdo įrašų, informacijos, taikomųjų programų, programinės įrangos ir kitokio turinio ar daiktų, priklausančių trečiosioms šalims arba gautų iš trečiųjų šalių (toliau - trečiųjų šalių turinys). Tokių Trečiųjų šalių svetainių ir Trečiųjų šalių turinio mes netyrinėjame, nestebime ir netikriname, ar jie yra tikslūs, tinkami ar išsamūs, ir neatsakome už jokias Trečiųjų šalių svetaines, prie kurių galima prisijungti per Svetainę, ar bet kokį Trečiųjų šalių turinį, kuris skelbiamas, pasiekiamas ar įdiegiamas iš Svetainės, įskaitant Trečiųjų šalių svetainių ar Trečiųjų šalių turinio turinį, tikslumą, įžeidžiamumą, nuomones, patikimumą, privatumo praktiką ar kitą politiką. Trečiųjų šalių interneto svetainių ar Trečiųjų šalių turinio įtraukimas, nuorodos į jas arba leidimas jomis naudotis ar jas įdiegti nereiškia, kad mes jiems pritariame ar juos patvirtiname. Jei nuspręsite palikti Svetainę ir patekti į Trečiųjų šalių svetaines arba naudoti ar įdiegti bet kokį Trečiųjų šalių turinį, tai darysite savo rizika ir turėtumėte žinoti, kad šios Naudojimo sąlygos nebetaikomos. Turėtumėte peržiūrėti bet kurios svetainės, į kurią pereinate iš Svetainės, arba susijusios su bet kokiomis programomis, kurias naudojate ar diegiate iš Svetainės, taikytinas sąlygas ir politiką, įskaitant privatumo ir duomenų rinkimo praktiką. Bet kokie pirkiniai, kuriuos įsigyjate trečiųjų šalių svetainėse, bus atliekami kitose svetainėse ir iš kitų bendrovių, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokius pirkinius, kurie yra išimtinai jūsų ir atitinkamos trečiosios šalies reikalas. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes neremiame Trečiųjų šalių interneto svetainėse siūlomų produktų ar paslaugų, ir jūs privalote mums atleisti nuo bet kokios žalos, padarytos įsigijus tokius produktus ar paslaugas. Be to, privalote mums atleisti nuo bet kokių jūsų patirtų nuostolių ar jums padarytos žalos, susijusios su Trečiųjų šalių turiniu ar bet kokiu būdu atsiradusios dėl bet kokio Trečiųjų šalių turinio ar bet kokio kontakto su Trečiųjų šalių svetainėmis.

9. SVETAINĖS VALDYMAS
Pasiliekame teisę, bet ne pareigą: (2) imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš asmenis, kurie, mūsų nuožiūra, pažeidžia įstatymus ar šias Naudojimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešti apie tokį naudotoją teisėsaugos institucijoms; (3) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą, apriboti prieinamumą arba išjungti (kiek tai technologiškai įmanoma) bet kurį jūsų Įnašą ar bet kurią jo dalį; (4) savo nuožiūra ir be jokių apribojimų, pranešimų ar atsakomybės pašalinti iš Svetainės ar kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra pernelyg dideli arba kaip nors apsunkina mūsų sistemas; ir (5) kitaip tvarkyti Svetainę taip, kad būtų apsaugotos mūsų teisės ir nuosavybė bei palengvintas tinkamas Svetainės veikimas.

10. PRIVATUMO POLITIKA
Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Peržiūrėkite mūsų privatumo politiką: https://www.advano.eu/privacy-policy/. Naudodamiesi Svetaine sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias naudojimo sąlygas. Informuojame, kad Svetainė talpinama Lietuvoje. Jei prie Svetainės prisijungiate iš bet kurio kito pasaulio regiono, kurio įstatymai ar kiti reikalavimai, reglamentuojantys asmens duomenų rinkimą, naudojimą ar atskleidimą, skiriasi nuo Lietuvoje taikomų įstatymų, tai toliau naudodamiesi Svetaine, jūs perduodate savo duomenis į Lietuvą ir sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti ir tvarkomi Lietuvoje.

11. TERMINAS IR NUTRAUKIMAS
Šios Naudojimo sąlygos galioja, kol naudojatės Svetaine. NEAPRIBODAMI JOKIŲ KITŲ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATŲ, MES PASILIEKAME TEISĘ SAVO NUOŽIŪRA, BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO AR ATSAKOMYBĖS, UŽDRAUSTI PRIEIGĄ PRIE SVETAINĖS IR NAUDOJIMĄSI JA (ĮSKAITANT TAM TIKRŲ IP ADRESŲ BLOKAVIMĄ) BET KURIAM ASMENIUI DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES ARBA BE PRIEŽASTIES, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, DĖL BET KOKIO ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOSE PATEIKTO PAREIŠKIMO, GARANTIJOS AR SUSITARIMO ARBA TAIKOMO ĮSTATYMO AR REGLAMENTO PAŽEIDIMO. SAVO NUOŽIŪRA BET KURIUO METU IR BE ĮSPĖJIMO GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ NAUDOJIMĄSI SVETAINE AR DALYVAVIMĄ JOJE ARBA IŠTRINTI BET KOKĮ JŪSŲ PASKELBTĄ TURINĮ AR INFORMACIJĄ.
Jei dėl bet kokios priežasties nutraukiame arba sustabdome jūsų paskyros galiojimą, jums draudžiama užsiregistruoti ir kurti naują paskyrą savo vardu, netikru ar pasiskolintu vardu arba bet kurios trečiosios šalies vardu, net jei veikiate trečiosios šalies vardu. Pasiliekame teisę ne tik nutraukti arba sustabdyti jūsų paskyros veikimą, bet ir imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, civilinį, baudžiamąjį ir teisminį žalos atlyginimą.

12. PAKEITIMAI IR PERTRAUKOS
Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, modifikuoti ar pašalinti Svetainės turinį savo nuožiūra be išankstinio įspėjimo. Tačiau mes nesame įsipareigoję atnaujinti bet kokią Svetainės informaciją. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti visos Svetainės ar jos dalies veikimą. Mes nebūsime atsakingi jums ar trečiajai šaliai už bet kokį Svetainės modifikavimą, kainos pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą.
Negalime garantuoti, kad Svetainė bus pasiekiama visą laiką. Galime susidurti su aparatinės, programinės įrangos ar kitomis problemomis arba atlikti su Svetaine susijusią techninę priežiūrą, todėl gali atsirasti trikdžių, vėlavimų ar klaidų. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties keisti, peržiūrėti, atnaujinti, sustabdyti, nutraukti ar kitaip modifikuoti Svetainę be jūsų įspėjimo. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad negalite pasiekti Svetainės ar ja naudotis bet kokios Svetainės prastovos ar nutraukimo metu. Jokia šių Naudojimo sąlygų nuostata nebus laikoma įpareigojančia mus prižiūrėti ir palaikyti Svetainę arba teikti su ja susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidinius.

14. GINČŲ SPRENDIMAS
Europos Komisija siūlo internetinę ginčų sprendimo platformą, kurią galite pasiekti čia: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jei norite atkreipti mūsų dėmesį į šią temą, susisiekite su mumis.

15. KOREKTAI
Svetainėje gali būti tipografinių klaidų, netikslumų ar praleidimų, įskaitant aprašymus, kainas, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu keisti ar atnaujinti Svetainėje esančią informaciją be išankstinio įspėjimo.

16. ATSISAKYMAS
SVETAINĖ TEIKIAMA TOKIA, KOKIA YRA IR KOKIA YRA PRIEINAMA. SUTINKATE, KAD SVETAINE IR MŪSŲ PASLAUGOMIS NAUDOSITĖS SAVO RIZIKA. KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, MES ATSISAKOME VISŲ GARANTIJŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU SVETAINE IR JŪSŲ NAUDOJIMUSI JA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TIKRAM TIKSLUI IR NEPAŽEIDIMO. MES NETEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS TURINIO TIKSLUMO AR IŠSAMUMO ARBA BET KOKIŲ SU SVETAINE SUSIETŲ SVETAINIŲ TURINIO IR NEPRISIIMAME JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS (1) TURINIO IR MEDŽIAGOS KLAIDAS, NETIKSLUMUS AR NETIKSLUMUS, (2) BET KOKIO POBŪDŽIO KŪNO SUŽALOJIMUS AR ŽALĄ TURTUI, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ PRIEIGOS PRIE SVETAINĖS IR JOS NAUDOJIMO, (3) BET KOKIĄ NETEISĖTĄ PRIEIGĄ PRIE MŪSŲ SAUGIŲ SERVERIŲ IR (ARBA) JUOSE SAUGOMOS ASMENINĖS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS AR JOS NAUDOJIMĄ, (4) BET KOKIO PERDAVIMO Į SVETAINĘ AR IŠ JOS NUTRAUKIMO AR SUSTABDYMO, (5) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PANAŠIŲ DALYKŲ, KURIUOS Į SVETAINĘ AR PER JĄ GALI PERDUOTI BET KURI TREČIOJI ŠALIS, IR (ARBA) (6) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KOKIAME TURINYJE IR MEDŽIAGOJE ARBA BET KOKIO POBŪDŽIO NUOSTOLIŲ AR ŽALOS, PATIRTOS DĖL BET KOKIO TURINIO, PASKELBTO, PERDUOTO AR KITAIP PATEIKTO PER SVETAINĘ, NAUDOJIMO. MES NEGARANTUOJAME, NEPATVIRTINAME, NEGARANTUOJAME IR NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKĮ PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ, REKLAMUOJAMĄ AR SIŪLOMĄ TREČIOSIOS ŠALIES PER SVETAINĘ, BET KOKIĄ HIPERSAITŲ SVETAINĘ ARBA BET KOKIĄ SVETAINĘ AR MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ, PATEIKIAMĄ REKLAMINIAME SKYDELYJE AR KITOJE REKLAMOJE, IR MES NEBŪSIME ŠALIS IR JOKIU BŪDU NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ BET KOKIO SANDORIO TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES PRODUKTŲ AR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ STEBĖSENĄ. KAIP IR PIRKDAMI GAMINĮ AR PASLAUGĄ BET KOKIOJE TERPĖJE AR BET KOKIOJE APLINKOJE, TURĖTUMĖTE VADOVAUTIS SAVO GERIAUSIU SPRENDIMU IR PRIREIKUS ELGTIS ATSARGIAI.

17. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI
JOKIU ATVEJU MES, MŪSŲ DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEBUS ATSAKINGI JUMS AR BET KURIAI TREČIAJAI ŠALIAI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, PAVYZDINĘ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄ AR BAUDINĘ ŽALĄ, ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ, PRARASTAS PAJAMAS, PRARASTUS DUOMENIS AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL JŪSŲ NAUDOJIMOSI SVETAINE, NET JEI MUMS BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.

18. ŽALOS ATLYGINIMAS
Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti mus, įskaitant mūsų dukterines įmones, filialus ir visus mūsų atitinkamus pareigūnus, atstovus, partnerius ir darbuotojus, nuo bet kokių nuostolių, žalos, atsakomybės, pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius ir išlaidas, kuriuos bet kuri trečioji šalis pateikia dėl: (1) naudojimosi Svetaine; (2) šių Naudojimo sąlygų pažeidimo; (3) bet kokio jūsų pareiškimų ir garantijų, išdėstytų šiose Naudojimo sąlygose, pažeidimo; (4) trečiosios šalies teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, pažeidimo; arba (5) bet kokio atviro žalingo veiksmo bet kurio kito Svetainės naudotojo, su kuriuo susisiekėte per Svetainę, atžvilgiu. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išimtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio privalote mums atlyginti žalą, o jūs sutinkate savo sąskaita bendradarbiauti su mumis ginant tokius reikalavimus. Mes dėsime visas pastangas, kad jums praneštume apie bet kokią tokią pretenziją, ieškinį ar procesą, kuriam taikomas šis žalos atlyginimas, kai tik apie jį sužinosime.

19. VARTOTOJO DUOMENYS
Mes saugosime tam tikrus duomenis, kuriuos perduodate į Svetainę, kad galėtume valdyti Svetainės veikimą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi Svetaine. Nors reguliariai atliekame įprastines duomenų atsargines kopijas, tik jūs esate atsakingi už visus duomenis, kuriuos perduodate arba kurie yra susiję su bet kokia veikla, kurios ėmėtės naudodamiesi Svetaine. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokių duomenų praradimą ar sugadinimą, ir jūs atsisakote bet kokios teisės pareikšti mums ieškinį dėl tokių duomenų praradimo ar sugadinimo.

20. ELEKTRONINIAI RYŠIAI, SANDORIAI IR PARAŠAI
Apsilankymas Svetainėje, el. laiškų siuntimas ir internetinių formų pildymas yra elektroniniai pranešimai. Jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visi susitarimai, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir Svetainėje, atitiktų visus teisinius reikalavimus, kad toks pranešimas būtų rašytinis. SUTINKATE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI ELEKTRONINIAI PARAŠAI, SUTARTYS, UŽSAKYMAI IR KITI ĮRAŠAI, TAIP PAT KAD ELEKTRONINIU BŪDU BŪTŲ PRISTATOMI PRANEŠIMAI, TAISYKLĖS IR ĮRAŠAI APIE MŪSŲ AR PER SVETAINĘ INICIJUOTAS AR ĮVYKDYTAS OPERACIJAS. Šiuo dokumentu atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kurios jurisdikcijos įstatymus, reglamentus, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus, pagal kuriuos reikalaujama originalaus parašo, neelektroninių įrašų pristatymo ar saugojimo, taip pat mokėjimų ar kreditų suteikimo kitomis nei elektroninėmis priemonėmis.

22. ĮVAIRŪS
Šios Naudojimo sąlygos ir visos mūsų Svetainėje paskelbtos arba su Svetaine susijusios politikos ar veiklos taisyklės yra visas jūsų ir mūsų susitarimas ir supratimas. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti bet kuria šių Naudojimosi sąlygų teise ar nuostata arba užtikrinti jos vykdymą nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakoma. Šios Naudojimosi sąlygos galioja tiek, kiek leidžia įstatymai. Bet kuriuo metu galime perleisti bet kurias ar visas savo teises ir pareigas kitiems asmenims. Mes neatsakome ir nesame atsakingi už bet kokius nuostolius, žalą, vėlavimą ar neveikimą, atsiradusį dėl priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti. Jei nustatoma, kad kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata ar jos dalis yra neteisėta, negaliojanti ar neįgyvendinama, ta nuostata ar jos dalis laikoma atskirta nuo šių Naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui. Tarp jūsų ir mūsų dėl šių Naudojimosi sąlygų ar naudojimosi Svetaine neatsiranda jokių bendros įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykių. Jūs sutinkate, kad šios Naudojimosi sąlygos nebus aiškinamos mūsų nenaudai dėl to, kad jas parengėme. Jūs atsisakote bet kokių gynybos priemonių, kurias galite turėti remdamiesi elektronine šių Naudojimo sąlygų forma ir tuo, kad šalys nepasirašė šių Naudojimo sąlygų.